บุญมา ส., และ แสงสว่าง ท. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, น. 54-68, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182810.