เพียรดี ช., และ ปะสาวะโน เ. “การพัฒนาเกมสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนเรื่องการทำขนมเค้ก ประเภทชิฟฟอนเค้กสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 37-49, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182822.