คมขำ ว., และ แก้วจินดา ม. “ผลของการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 121-40, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/182829.