สมบูรณ์ ร., ลิ้มสกุล อ., และ เพ่งผล ป. “การพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 79-87, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/211969.