รักษ์ชูชีพ เ., วงษ์น้อม น., ภู่พันธ์ศรี ว., ศาสตรานรากุล อ., และ ฉายอรุณ ภ. “รูปแบบของภาวะผู้นำต่อประสิทธิผลของผู้นำที่มีต่อองค์การ : กรณีศึกษามุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เมืองพัทยา”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 1-12, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/213720.