ไทยสีหราช ก., และ วรวัฒนะปริญญา ศ. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ลดลง ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 108-19, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/213729.