คงยั่งยืน ร. “การแบ่งปันความรู้”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 81-90, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtermutt/article/view/240068.