[1]
คำพูล เ. 2018. การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 13, (Jan. 2018), 25–33.