(1)
เจียจันทร์ ว.; ทองสว่าง ก.; สุขุประการ น. Aerodynamic Study and Analysis of Airfoils and Wings of Tailless Mini-UAV. NKRAFA SCT 2018, 13, 45-56.