(1)
เอี่ยมอ่อน ณ.; บุญเกิน ท.; ปั้นทอง น. Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System. NKRAFA SCT 2018, 12, 64-81.