คำพูล เ. (2018). การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13, 25–33. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/136152