เจียจันทร์ ว., ทองสว่าง ก., & สุขุประการ น. (2018). Aerodynamic Study and Analysis of Airfoils and Wings of Tailless Mini-UAV. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13, 45–56. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/142027