เอี่ยมอ่อน ณ., บุญเกิน ท., & ปั้นทอง น. (2018). Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 12, 64–81. Retrieved from https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155066