เจียจันทร์ ว.; ทองสว่าง ก.; สุขุประการ น. Aerodynamic Study and Analysis of Airfoils and Wings of Tailless Mini-UAV. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 13, p. 45–56, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/142027. Acesso em: 25 feb. 2024.