เอี่ยมอ่อน ณ.; บุญเกิน ท.; ปั้นทอง น. Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 12, p. 64–81, 2018. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155066. Acesso em: 29 feb. 2024.