เจียจันทร์ ว.; บัวทอง โ. Experimental Investigation on Motor and Propeller Efficiency of Tailless Mini UAV . NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 1–12, 2020. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/242255. Acesso em: 25 feb. 2024.