เจียจันทร์ วันชัย, and บัวทอง โอฬาร. 2020. “Experimental Investigation on Motor and Propeller Efficiency of Tailless Mini UAV”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 16 (2):1-12. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/242255.