คำพูล เ. (2018) “การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X”, NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13, pp. 25–33. Available at: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/136152 (Accessed: 29 February 2024).