เจียจันทร์ ว., ทองสว่าง ก. and สุขุประการ น. (2018) “Aerodynamic Study and Analysis of Airfoils and Wings of Tailless Mini-UAV”, NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 13, pp. 45–56. Available at: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/142027 (Accessed: 25 February 2024).