เอี่ยมอ่อน ณ., บุญเกิน ท. and ปั้นทอง น. (2018) “Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System”, NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 12, pp. 64–81. Available at: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155066 (Accessed: 29 February 2024).