อึ๋งโฆษาชนะวานิช อ. and นิติวงศ์ พ. (2019) “An application for measuring the airport obstructive barrier ”, NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 15, pp. 59–66. Available at: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/200172 (Accessed: 25 February 2024).