[1]
เจียจันทร์ ว., ทองสว่าง ก., and สุขุประการ น., “Aerodynamic Study and Analysis of Airfoils and Wings of Tailless Mini-UAV”, NKRAFA SCT, vol. 13, pp. 45–56, Aug. 2018.