[1]
เจียจันทร์ ว. and บัวทอง โ., “Experimental Investigation on Motor and Propeller Efficiency of Tailless Mini UAV ”, NKRAFA SCT, vol. 16, no. 2, pp. 1–12, Dec. 2020.