คำพูล เ. “การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 13, Jan. 2018, pp. 25-33, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/136152.