เจียจันทร์ ว., ทองสว่าง ก., and สุขุประการ น. “Aerodynamic Study and Analysis of Airfoils and Wings of Tailless Mini-UAV”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 13, Aug. 2018, pp. 45-56, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/142027.