เอี่ยมอ่อน ณ., บุญเกิน ท., and ปั้นทอง น. “Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 12, Aug. 2018, pp. 64-81, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155066.