คำพูล เจนวิทย์. “การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 13 (January 17, 2018): 25–33. Accessed February 25, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/136152.