เอี่ยมอ่อน ณัฐกานต์, บุญเกิน ทศพล, and ปั้นทอง นที. “Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 12 (August 2, 2018): 64–81. Accessed February 29, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155066.