สุวรรณวิหค กุศยา. “Studies of Water Quality in Tha Din Dang Residential Area, RTAF”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 12 (August 2, 2018): 100–107. Accessed February 29, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155078.