อึ๋งโฆษาชนะวานิช อติชาต, and นิติวงศ์ พงษ์ฤทธิ์. “An Application for Measuring the Airport Obstructive Barrier”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 15 (December 2, 2019): 59–66. Accessed February 29, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/200172.