รัตนศีล ฤชา. “Computing the Determinant of an Nxn Matrix With Determinant of 2x2 Matrix”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 16, no. 2 (December 30, 2020): 74–80. Accessed February 29, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/241471.