เจียจันทร์ วันชัย, and บัวทอง โอฬาร. “Experimental Investigation on Motor and Propeller Efficiency of Tailless Mini UAV”. NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 16, no. 2 (December 30, 2020): 1–12. Accessed February 25, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/242255.