1.
คำพูล เ. การวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ เสถียรภาพและการควบคุม ของอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Sky Surfer X. NKRAFA SCT [Internet]. 2018 Jan. 17 [cited 2024 Feb. 29];13:25-33. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/136152