1.
เอี่ยมอ่อน ณ, บุญเกิน ท, ปั้นทอง น. Application of Anomaly Detection Technology in Network Intrusion Detection System. NKRAFA SCT [Internet]. 2018 Aug. 2 [cited 2024 Feb. 25];12:64-81. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct/article/view/155066