[1]
บุญมาธรรม ส., หนาแน่น ร. และ นรินทร์ ส. 2018. ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 1, 1 (ต.ค. 2018), 47–54.