[1]
สีลาขวา ย., หมูสี ฐ. และ สังสุทธิ น. 2018. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 1, 1 (ต.ค. 2018), 69–74.