[1]
ภักดีกำจร ว. และ ศิลปนิลมาลย์ อ. 2018. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 1, 2 (ต.ค. 2018), 22–28.