[1]
สุตโท เ. และ สหพงษ์ ธ. 2018. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 2, 1 (ต.ค. 2018), 9–17.