[1]
อนันต์ ท. และ กุลวงศ์ ศ. 2018. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 2, 1 (ต.ค. 2018), 49–59.