[1]
ภิรมย์ อ., สธนเสาวภาคย์ ภ. และ คำปลิว ภ. 2018. การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 2, 2 (ต.ค. 2018), 9–15.