[1]
เรือนทองดี ธ. และ อุ่มไกร จ. 2018. การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5). วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 2, 2 (ต.ค. 2018), 27–35.