[1]
พันลม เ., หินเธาว์ ก. และ เหล็กดี อ. 2018. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 3, 1 (ต.ค. 2018), 14–20.