[1]
บุตรแดงน้อย น. และ สุรมณี ส. 2018. การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 3, 1 (ต.ค. 2018), 29–35.