[1]
ผาใต้ เ., จันทร์ปุ่ม พ. และ วัฒนะสุระ อ. 2018. สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 4, 1 (พ.ย. 2018), 23–28.