[1]
สุมังเกษตร อ. และ มะสุใส ณ. 2019. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 5, 1 (มิ.ย. 2019), 23–32.