[1]
นวนแก้ว ว., ขันคำ น., กันจู ส., เพ็งชะตา ร. และ นวนแก้ว ป. 2019. การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์: สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 5, 1 (มิ.ย. 2019), 104–112.