[1]
พลพบู ป. และ ม่วงพูล ธ. 2019. การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 4, 2 (เม.ย. 2019), 44–50.