[1]
อรรจนานนท์ ส., ปักกะสีนัง เ. และ วีระพันธ์ ด. 2019. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 4, 2 (เม.ย. 2019), 74–82.