[1]
areerard, thatach 2020. ระบบไอโอทีสำหรับการตรวจสอบความชื้นและอุณหภูมิเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือนให้มีผลผลิตที่สมบูรณ์. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 6, 1 (มิ.ย. 2020), 7–17.