[1]
-, .-. 2020. ส่วนหน้า. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ". 6, 1 (มิ.ย. 2020), 1–6.